Home PUBLIKACE
Publications 2006

 

 

ROK 2006

Práce publikované v souvislosti s řešeným projektem v roce 2006

Závěry vyplývající z realizovaného grantového projektu GA ČR 103/04/0741 byly v roce 2006 zveřejněny formou příspěvků přednesených na mezinárodních konferencích či konferencích s mezinárodní účastí, prezentací na universitách a pracovištích z praxe
a posterovými prezentacemi v tuzemsku i v zahraničí. Téma související s řešenou měřicí technikou bylo náplní úspěšně obhájené diplomové práce.

V průběhu prezentace výsledků grantového projektu na FHNW Basel byly diskutovány otázky možností spolupráce institucí při řešení společných mezinárodních projektů. Obdobná prezentace proběhla na STU v Bratislavě. Jednání vyústila v návrh mezinárodního projektu v programu EUREKA, který byl přijat pod evidenčním číslem E!3838 jako samostatný projekt zařazený v technologické oblasti ENV, s akronymem RDPCMSSMM a dobou řešení 1/2007 – 12/2009. K řešení tohoto projektu proběhlo v Brně ve dnech 6. – 7.9.2006 první pracovní jednání, na němž byly blíže specifikovány úkoly a cíle řešení pro rok 2007. Současně byla odsouhlasena prezentace projektu na konferenci „Hydrodynamika 2006“. Projekt programu EUREKA je zveřejněn na stránkách http://www.eureka.be/contacts/member.do?memId=CZ.

 

Příspěvky tuzemské publikované v přípravné fázi projektu v roce 2006

Bízek, O.: Možnosti využití metody EIS v měření na kanalizačních sítích. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6.

Jandora, J.: Příspěvek k matematickému modelování neustáleného proudění v tělese hráze. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6.

Kratochvíl, J.: Matematické modelování nestacionárního proudění vody tělesem
a podložím ochranné hráze. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 83-95.

Krejčí, I.: Realizace přístroje pro měření stavu zemních hrází in situ metodou impedanční spektroskopie. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny
a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 31-39.

Krejčí, I., Pařílková, J.: Metody číslicového měření impedance využité v přístrojích EIS. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6, str. 19-22, cz

Pařílková, J.: Grantový projekt č. 103/04/0741 Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, p. 7-22.

Pařílková, J., Zachoval, Z.: Two Indirect Electrical Methods of Dike Monitoring and Their Results. Celosvětová konference - Topical problems of fluid mechanics 2006. IT AS CR
22-24.2.2006, Praha. Str. 125-128, en.

Pařílková, J., Šulc, J., Veselý, J., Zachoval, Z.: Physical Modeling in water management. Celosvětová konference - Topical problems of fluid mechanics 2006. IT AS CR 22-24.2.2006, Praha. Str. 121-124, en.

Pařílková, J., Zachoval, Z.: Elektrická impedanční spektrometrie a její možnosti při sledování proudění vody. XV. Vedecká konferenci s medzinárodnou účastku – Aplikácia experimentálních a numerických metód v mechanike tekutín. ISBN 80-8070-533-X, Strečno – 26.4.-28.4.2006. str. 111-116.

Pařílková, J., Zachoval, Z.: The immediate knowledge of the new EIS monitoring system.
20th Symposium on anemometry. ISBN: 80-239-7144-1, Holany-Litice, 6.-7.6.2006.
str. 73-80, cz.

Pařílková, J., Veselý, J.: Aplikace měřicí metody EIS pro riziková místa uloženého potrubí
v zemině. Městské vody 2006. Konference s mezinárodní účastí Optimalizace návrhu
a provozu stokových sítí a ČOV 2006. ISBN 80-86020-46-0, Břeclav, 5.-6.10.2006. str. 369-372.

Pařílková, J.: Laboratorní a terénní měření s užitím metody EIS prováděné Laboratoří vodohospodářského výzkumu FAST VUT V Brně. Říční krajina 4, 18.10.2006, Olomouc, ISBN 80-244-1495-3, str.189-198.

Pařílková, J., Veselý, J., Zachoval, Z.: Monitorování říčního dna a břehů a realizace na řece Morávce. Říční krajina 4, 18.10.2006, Olomouc, ISBN 80-244-1495-3, str.207-212.

Pařílková, J., Krejčí, I.: Two innovative methods of dike monitoring. Journal of Hydrology and Hydromechanics. Vol.54, 2006, No.4, ISSN 0042-790X, str.344-356, en.

Pařílková, J.: Elektrická impedanční spektrometrie pro vodohospodářské účely. Vodní toky 2006. Odborná konference s mezinárodní účastí. 21.-22.11.2006, Hradec Králové, ISBN
80-86386-83-X, str.166-171, cz.

Pařílková, J.: Metoda elektrické impedanční spektrometrie při terénních měřeních. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6, str.29-34, cz

Pařílková, J., Krejčí, I., Zachoval, Z., Veselý, J.: Dvě experimentální metody sledování stavu ochranných hrází – laboratorní zkoušky. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6, str. 23-28, cz

Pařílková, J.: Informace k navrhovanému projektu E!3838. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6, str.88-93, cz

Patočka, M.: Fyzikální modelování šíření znečistění ve vodních tocích a způsoby jeho monitorování. Diplomová práce. Červen 2006, LVV ÚVST, FAST, VUT v Brně.

Podsedník, O.: Poruchy jezů v důsledku proudění v podzákladí a jejich boční obtékání. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení
v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 40-45.

Říha, J.: Stanovení součinitele hydraulické vodivosti. Sledování volné hladiny. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 46-74.

Švancara, J.: Využití nepřímých metod měření na hrázových objektech. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 75-82.

Veselý, J., Pařílková, J.: Možnosti aplikace metody EIS a měřicích sond. Hydrodynamika 2006. Konference s mezinárodní účastí. 28.-29.11.2006, Rajnochovice, ISBN 80-214-3311-6, str.35-40, cz.

Zachoval, Z.: Výběr lokalit pro testování metody EIS při měřeních v reálných podmínkách. Celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny
a jejího působení v zemních hrázích, ISBN 80-214-3136-9, 1.2.2006, Brno, str. 23-30.

 

Akce pořádané v roce 2006 v souvislosti s řešením projektu

1.2.2006 byla v Brně uspořádána celostátní konference Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích;

7.-8.9.2006 v Brně byl uskutečněno první pracovní setkání se zahraničními účastníky k řešení projektu E!3838 programu EUREKA;

28.-29.11.2006 v Rajnochovicích byla uspořádána konference s mezinárodní účastí Hydrodynamika 2006.

 

Poslední aktualizace Úterý, 03 Březen 2009 19:56
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.