Home PROGRAM EUREKA
Program Eureka PDF Tisk Email
Pondělí, 09 Červen 2008 12:14

Program EUREKA

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a nadnárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Komerční využití výsledků řešení položilo zároveň důraz na aktivní zapojení výzkumu a vývoje do tržní ekonomiky.

Projekty EUREKY mají výhradně civilní charakter a jsou zaměřeny na oblast soukroméhoi veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové, inovované špičkové výrobky, technologie či progresivní služby, schopné prosadit se na světovém trhu při komerčním využití.

Program EUREKA vznikl v roce 1985 a nyní sdružuje spolupráci 37 členských zemí. Řádným členem je rovněž Komise Evropské unie. Z bývalých socialistických zemí jsou členy Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rusko, Slovinsko, Rumunsko a Litva, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovensko, Ukrajina, bývalá Federace Jugoslávie. Některé další země mají statut přidruženého členství. Česká republika je řádným členem od roku 1995 a řadí se mezi nejaktivnější členské země.

Informace o projektech EUREKA lze vyhledat na:

www.eureka.be

www.eureka.be/success-stories

www.msmt.cz

www.aipcr.cz

 

Předsednictví programu EUREKA

Program EUREKA vstoupil v roce 2005 do třetího desetiletí své existence a ve stejném roce Česká republika oslavila deset let připojení k tomuto programu. V návaznosti na uvedené výročí rovněž Česká republika předsedala programu EUREKA po dobu jednoho roku, a to od 1.7.2005 do 30.6.2006, pro další jednoleté období byla předsednictvím pověřena Itálie. Na AIP ČR vznikl Sekretariát předsednictví a bližší informace z průběhu předsednictví jsou uvedeny na www.eureka-chair.cz .

Zaměření projektů programu EUREKA

Program EUREKA nestanovuje předem tematická zadání, necentralizuje financování ani výběr projektů. Řídí se zásadou, že návrhy a iniciativa musejí vycházet zdola /tzv. princip bottom up/, od jednotlivých průmyslových podniků a firem, výzkumných ústavů a vysokých škol, které mají o spolupráci bezprostřední zájem. Tematické zaměření není principielně omezeno a vyplývá z prioritních směrů rozvoje průmyslových oborů. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na následující oblasti:

 • Informační technologie.
 • Nové materiály.
 • Životní prostředí.
 • Biotechnologie a medicínské technologie.
 • Robotika a automatizace.
 • Komunikační technologie.
 • Energetika.
 • Doprava.
 • Lasery.

Databáze projektů programu EUREKA

Pro všeobecnou informovanost odborné veřejnosti a pro české zájemce o vstup do programu EUREKA je uvedena databáze české účasti v programu EUREKA, zpracovaná podle dokumentace příslušného útvaru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a doplněna vybranými informačními údaji z Centrální evidence projektů výzkumu
a vývoje ČR a je v souladu s celoevropskou databází bruselského sekretariátu programu EUREKA (www.eureka.be). Databáze EUREKA (*.xls), Účast členských zemí na projektech programu EUREKA (*.doc), Přehled ukazatelů v databázi programu EUREKA
(*.doc).

Kritéria programu EUREKA

Projekt programu EUREKA musí splňovat následující podmínky:

 • spolupráci průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí;
 • dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby;
 • perspektivu finančního zisku z realizace řešení projektu;
 • řešení a komerční využití je určeno pro civilní sektor;
 • účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení.

Příprava a koordinace řešení projektů programu EUREKA

Zájemce o řešení projektu v rámci programu EUREKA může buď sám nabídnout potřebnou invenci a námět projektu s cílem vyhledat a získat pro jeho realizaci další partnery, nebo se může přihlásit k řešení již schváleného projektu, a to za předpokladu, že splňuje požadavky jeho řešitelů.

Návrhy projektů je nutno podávat na příslušných formulářích prostřednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA a to neomezeně kdykoliv v průběhu roku.

Financování projektů programu EUREKA

Program EUREKA nevytváří žádný společný finanční fond na podporu řešení projektů. Účast v projektech si hradí jejich účastníci sami, avšak spolupráce v rámci EUREKY je ve většině členských zemí podporována státem, což umožňuje rychlou akumulaci finančních prostředků ze soukromých zdrojů, dotací nebo půjček z veřejných prostředků.

Vláda České republiky rozhodla o finanční podpoře účasti průmyslových podniků, výzkumných organizací a vysokých škol na řešení projektů EUREKA ze státního rozpočtu. Podpora jednotlivým řešitelským subjektům může činit až 50% finančních nákladů na výzkumnou část řešení projektu. Na finanční podporu není právní nárok a žádá se o ní po kvalifikaci návrhu projektu v Sekretariátu programu EUREKA účastí řešitelů ve veřejné soutěži vyhlašované na stránkách www.msmt.cz prostřednictvím Národního programového koordinátora EUREKY.

Organizační struktura programu EUREKA

Sekretariát programu EUREKA se sídlem v Bruselu zajišťuje všechny nezbytné činnosti pro koordinaci programu EUREKA, jako je provádění cirkulace nových projektů nebo vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro spolupráci, vydávání informačních materiálů a správu veřejné databáze. Sekretariát EUREKY věnuje velkou pozornost i problematice ochrany informací, duševního vlastnictví, průmyslových práv a standardizace.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript řídí činnost programu EUREKA v jednotlivých členských zemích a zajišťuje veškeré aktivity spojené s programem EUREKA. Poskytuje všechny nezbytné informační, konzultační a poradenské služby, provádí mezinárodní evaluaci projektů a předává návrhy projektů do mezinárodní sítě programu EUREKA. Napomáhá rovněž zabezpečovat i finanční podporu na řešení projektu.

Rada programu EUREKY České republiky působí jako poradní orgán MŠMT. Jejími členy jsou nezávislí experti z oblasti průmyslu a výzkumu. Rada programu projednává návrhy nových projektů s účastí českých organizací a vyjadřuje se i k předkládaným požadavkům na spolufinancování projektů ze státního rozpočtu. Členové Rady programu vykonávají rovněž činnost supervizorů projektů , jejichž řešiteli jsou české subjekty.

Skupina vysokých představitelů (HLG) je řídící grémium programu EUREKA. Tvoří ho vysocí vládní úředníci členských zemí a zástupce Komise EU. Toto grémium odpovídá za přípravu základních strategických dokumentů, výměnu informací mezi členskými státy o možných oblastech spolupráce, schvaluje návrhy nových projektů a uděluje jim statut projektu EUREKA. Českou republiku representuje Vysoký představitel doc.ing. Karel Šperlink, CSc., president AIP ČR. Kontakty: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 221 082 326.

Konference ministrů je nejvyšším orgánem programu EUREKA. Zúčastňují se jí ministři vlád členských zemí a představitel Komise EU, kteří odpovídají za oblast výzkumu, vývoje
a techniky. Konferenci ministrů přísluší rozhodovat o vývoji, zaměření a cílech programu
a o přijímání nových členů

Kontakty pro Českou republiku

Národní koordinátor programu Eureka v ČR:

Ing, Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7,
118 12 Praha 1, Tel.: 257 193 512, fax: 257 193 713,

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Web: www.msmt.cz / www.eureka.be

 

Poslední aktualizace Pondělí, 09 Červen 2008 13:12
 

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.